Vedtægter

Vedtægter for Andelsforeningen ”Lokalhus SYD”

Vedtægter for Andelsforeningen ”Lokalhus SYD”

§1. Andelsforeningen Lokalhus SYD” ved Milestedet har hjemsted på Nørrekær 8, 2610 Rødovre

§2. Foreningens formål: Et samlings- og aktivitetssted for medlemmer af alle aldre i lokalområdet.

§3. Som ordinære andelshavere kan optages alle beboere i skoledistriktet og alle ansatte på skolen. Som ekstraordinære andelshavere kan optages offentlige og private organisationer samt enkeltpersoner, der har interesse i ”Lokalhus SYD”.

§4. Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og er gældende
et år fra den 1/7 – 30/6. Ind- og udmeldelse sker til bestyrelsen.

§5. Foreningens regnskabsår går fra den 1/1 til den 31/12.

§6. Medlemmernes rettigheder er at benytte lokaler og faciliteter, som er stillet den til rådighed på skolen, og deres pligter er at efterlade dem i samme stand, som de forefindes.

§7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægter. Generalforsamlingen afholdes én gang årligt i forbindelse med en
lokalhusaften senest 10 uger efter regnskabsafslutningen.
Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel med samtidig angivelse af dagsordenen ved opslag på skolen, i lokalhuset og ved evt. annoncering
i det omfang bestyrelsen finder, der er midler til det.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes af denne, når ¼ af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom, og samtidig fremsender motiveret dagsorden. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling, dog med mindst 1 uges varsel.

§8. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde:
1 Valg af dirigent
2 Formanden aflægger beretning
3 Regnskab forelægges og godkendes
4 Behandling af indkomne forslag
5 a) Valg af bestyrelse
6 b) Valg af 2 suppleanter
7 c) Valg af bilagskontrollant
8 d) Valg af suppleant for bilagskontrollant
9 Fastsættelse af kontingent
10 Eventuelt

§9. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og
lader de nødvendige afstemninger træffe ved simpel stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
Til andelsforeningens ophævelse kræves en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. På denne generalforsamling skal ¾ af stemmerne være for ophævelse.
Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen bestemmelse om, til hvilket alment vel, et eventuelt overskud skal anvendes. Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen og skal være personligt til stede for at afgive denne.

§10. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen.
De 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen er valgt for 2 år ad gangen, således at 4 vælges på lige årstal og 3 vælges på ulige årstal.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer.
Formanden og kassereren tegner foreningen. Disse skal være personlinligt myndige.

§11. Foreningens midler opbevares i aflåst skab på skolen eller indsættes i et pengeinstitut eller på postgiro.
Kassereren må ikke være i besiddelse af likvid kapital over kr. 2000,00.
Formanden og kassereren er ansvarlig for foreningens midler.

Vedtaget på stiftende generalforsamling Rødovre den 23. maj 1989
samt generalforsamling den 9/3-2000,
og generalforsamling den 9/3-2006
Bestyrelsen for Lokalhus SYD